فروش آپارتمان 83 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی10
 • متراژ: 83
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی10
 • متراژ: 110
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 80 متری

گرگان شهرک امام
 • متراژ: 80
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 140 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی 40
 • متراژ: 140
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 130 متری

گرگان خیابان استرابادی
 • متراژ: 130
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهرزیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 78 متری

گرگان چوب بری
 • متراژ: 78
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: ندارد
 • پارکینگ: ندارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 133 متری

گرگان سیدین 17
 • متراژ: 133
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون مسکن مهر زیتون
 • متراژ: 85
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 107 متری

گرگان گرگانپارس تیرمرکزی
 • متراژ: 107
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی 46
 • متراژ: 95
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 107 متری

گرگان گرگانپارس مردادشرقی
 • متراژ: 107
 • آسانسور: ندارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان سی متری رسالت 35
 • متراژ: 100
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31

فروش آپارتمان 138 متری

گرگان کوی علیمحمدی 5
 • متراژ: 138
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31

فروش آپارتمان 120 متری

گرگان چشم انداز
 • متراژ: 120
 • آسانسور: دارد
 • انباری: دارد
 • پارکینگ: دارد
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31