فروش آپارتمان 110 متری

گرگان خیابان امام رضا امام رضا 11
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 90 متری

گرگان شهرک امام خیابان بهمن غربی
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 12
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 65 متری

گرگان ویلاشهر ویلای 7
 • متراژ: 65
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 9
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 129 متری

گرگان گرگانپارس بین فروردین غربی و اردیبهشت غربی بر خیابان اصلی
 • متراژ: 129
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 12
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 98 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر 18
 • متراژ: 98
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • تعداد واحد های ساختمان: 10
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 101 متری

گرگان گرگانپارس اسفند غربی
 • متراژ: 101
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 93 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 7
 • متراژ: 93
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/05

فروش آپارتمان 125 متری

گرگان گرگانپارس آبان شرقی
 • متراژ: 125
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان آموزشگاه جنگل آموزشگاه جنگل، هشت متری بهار
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 117 متری

گرگان ویلاشهر ابتدای آسایش
 • متراژ: 117
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 117 متری

گرگان سرخواجه سرخواجه 15
 • متراژ: 117
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 91 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 23، وکیلی یکم
 • متراژ: 91
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 6
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 106 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 23
 • متراژ: 106
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 125 متری

گرگان سوپر سحر جام جم 4 کوچه بیهقی
 • متراژ: 125
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/08/04

فروش آپارتمان 75 متری

گرگان گرگانپارس گرگانپارس-مردادغربی
 • متراژ: 75
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 6
 • تاریخ انتشار: 1400/08/03