اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان خیابان استرابادی استرابادی 3
 • متراژ: 120
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1387
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان خیابان لشکر ششم بهمن
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1397
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان شهرک بهزیستی بهزیستی 5
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1395
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان شهرک امام شهرک امام 19
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09

اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان شهرک جامی جامی 8
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1391
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان ویلاشهر ویلای 21
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1395
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09

اجاره آپارتمان 105 متری

گرگان چاله باغ چهارده متری سوم
 • متراژ: 105
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1396
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09

اجاره آپارتمان 91 متری

گرگان شهرک شهریار ساحل 4
 • متراژ: 91
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1393
 • تاریخ انتشار: 1399/12/09

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 25
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1392
 • تاریخ انتشار: 1399/12/08

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان سوپر سحر سر دو راهی
 • متراژ: 120
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1389
 • تاریخ انتشار: 1399/12/06

اجاره آپارتمان 127 متری

گرگان بهارستان پایین تر از بهارستان 3
 • متراژ: 127
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1394
 • تاریخ انتشار: 1399/12/06

اجاره آپارتمان 84 متری

گرگان مطهری جنوبی مطهری جنوبی 11
 • متراژ: 84
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1392
 • تاریخ انتشار: 1399/12/06

اجاره آپارتمان 180 متری

گرگان افسران افسران 6
 • متراژ: 180
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1395
 • تاریخ انتشار: 1399/12/04

اجاره آپارتمان 65 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 7
 • متراژ: 65
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1388
 • تاریخ انتشار: 1399/12/04