اجاره آپارتمان 90 متری

گرگان ویلاشهر آرامش 3/1
 • متراژ: 90
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1396
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 140 متری

گرگان شهرک بهزیستی خیابان وحدت/کوی دانشگاه
 • متراژ: 140
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 2
 • سال ساخت (مثال:1398): 1371
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 160 متری

گرگان کوی علیمحمدی علیمحمدی
 • متراژ: 160
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان جانبازان جانبازان
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1391
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 120 متری

گرگان خیابان ولیعصر(شالیکوبی) عدالت 20
 • متراژ: 120
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1390
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 98 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 12
 • متراژ: 98
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1380
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 160 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد
 • متراژ: 160
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1397
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 38
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 100 متری

گرگان بلوار صیاد شیرازی صیاد 48
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1399
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 63 متری

گرگان گل آرا گل آرا 15
 • متراژ: 63
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1394
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 173 متری

گرگان بلوار ناهارخوران عدالت 94
 • متراژ: 173
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1400
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1394
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 110 متری

گرگان گل آرا گل آرا 5
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • سال ساخت (مثال:1398): 1389
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 78 متری

گرگان کوی بازرگانی اول بازرگانی، نبش خیابان
 • متراژ: 78
 • تعداد اتاق های خواب: 1
 • تعداد طبقات: 3
 • سال ساخت (مثال:1398): 1393
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05

اجاره آپارتمان 85 متری

گرگان سایت زیتون زیتون 5، مسکن مهر زیتون
 • متراژ: 85
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • سال ساخت (مثال:1398): 1395
 • تاریخ انتشار: 1400/05/05