فروش آپارتمان 92 متری

گرگان گلشهر گلشهر 29
 • متراژ: 92
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 7
 • تاریخ انتشار: 1400/06/22

فروش آپارتمان 100 متری

گرگان سی متری رسالت رسالت 32 - لاله 22
 • متراژ: 100
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 5
 • تعداد واحد های ساختمان: 10
 • تاریخ انتشار: 1400/06/22

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر
 • متراژ: 115
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/06/22

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان گرگانجدید گرگانجدید 27
 • متراژ: 95
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 3
 • تاریخ انتشار: 1400/06/22

فروش آپارتمان 152 متری

گرگان سیدین سیدین
 • متراژ: 152
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/06/22

فروش آپارتمان 142 متری

گرگان گل آرا گل آرا 26
 • متراژ: 142
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 4
 • تاریخ انتشار: 1400/06/21

فروش آپارتمان 124 متری

گرگان جهاد مرکزی دانشجو 9
 • متراژ: 124
 • تعداد اتاق های خواب: 3
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 11
 • تاریخ انتشار: 1400/06/21

فروش آپارتمان 115 متری

گرگان خیابان رازی(خانه بهداشت) زاهدپور
 • متراژ: 115
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/06/21

فروش آپارتمان 110 متری

گرگان شهرک شهریار شهریار 1
 • متراژ: 110
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/06/20

فروش آپارتمان 95 متری

گرگان خیابان استرابادی استرآبادی 12
 • متراژ: 95
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/06/20

فروش آپارتمان 80 متری

گرگان خیابان گلها گلبرگ 1
 • متراژ: 80
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 16
 • تاریخ انتشار: 1400/06/20

فروش آپارتمان 120 متری

گرگان کوی تختی تختی 6
 • متراژ: 120
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 4
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/06/20

فروش آپارتمان 91 متری

گرگان ویلاشهر ویلاشهر 16
 • متراژ: 91
 • تعداد اتاق های خواب: 2
 • تعداد طبقات: 3
 • تعداد واحد های ساختمان: 8
 • تاریخ انتشار: 1400/06/20